Esteu aquí

Adaptant la Mediterrània al canvi climàtic

El projecte MEDACC (LIFE ENV/ES/000536 Demonstration and validation of innovative methodology for regional climate change adaptation in the Mediterranean area) és un projecte multiactor de 5 anys que va començar l’estiu de 2013 amb el finançament del Programa europeu LIFE+ (Polítiques Ambientals i Governança). El pressupost del projecte és de 2.548.841€ i compta amb una aportació de la Comissió Europea de 1.266.208€.

MEDACC neix amb l’objectiu de provar solucions innovadores orientades a adaptar els nostres sistemes agroforestals i urbans als impactes del canvi climàtic en l’àmbit mediterrani. D’aquesta manera, MEDACC contribueix en el disseny i desplegament de les estratègies i polítiques d’adaptació que s’estan desenvolupant a nivell regional i nacional a l’àmbit euromediterrani. A Catalunya, serà una eina molt valuosa en el desplegament de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC 2013-2020).

Per fer-ho, es posarà en pràctica, de forma experimental, un seguit de mesures d’adaptació en els àmbits de l’agricultura, la gestió forestal i la gestió de l’aigua. Aquestes mesures seran dissenyades i avaluades amb la participació de diferents actors locals. Els resultats esperats del projecte contribuiran a quantificar com l’adaptació pot reduir la vulnerabilitat dels sistemes naturals i de les activitats al canvi climàtic, i quins són els costos econòmics i ambientals associats en l’aplicació o no d’aquestes mesures d’adaptació.

El projecte es concretarà en tres conques prou representatives de Catalunya: la Muga, el Ter i el Segre, amb la voluntat que els resultats siguin útils en el disseny d’experiències similars arreu de l’àmbit mediterrani.

Accions del projecte

Diversos actors del territori participaran en diferents fases del projecte, aportant el seu coneixement i experiència.

  • Els científics avaluaran els principals impactes del canvi climàtic i les vulnerabilitats territorials de les tres conques.
  • En conjunt, s’identificaran aquelles àrees, sistemes i sectors econòmics més sensibles al canvi climàtic.
  • Es farà una diagnosi de quines mesures d’adaptació s’han aplicat prèviament a les conques d’estudi i quin efecte han tingut. Es definiran noves mesures d’adaptació i algunes d’elles s’implementaran en proves pilot (agrícola i forestal).
  • Es farà un seguiment dels efectes de les proves pilot a les tres conques.
  • Es difondràn els resultats a diferents xarxes i plataformes.

Resultats

Els resultats esperats del projecte contribuiran a quantificar com l’adaptació pot reduir la vulnerabilitat dels sistemes naturals i de les activitats humanes al canvi climàtic, i quins són els costos econòmics i ambientals associats a l’aplicació o no d’aquestes mesures d’adaptació.