Esteu aquí

Deliverable 13. Metodologia per avaluar els impactes del canvi climàtic i global a les conques d'estudi del projecte LIFE MEDACC: Generació d'escenaris, mapes de vulnerabilitat i models.

General, Muga, Ter, SegreAgricultura, Boscos, Altres, Control d'aigües

Aquest document explica les metodologies seguides al projecte LIFE MEDACC per avaluar els impactes del canvi climàtic i global a les tres conques d'estudi: la Muga, el Ter i el Segre.

La primera part del document inclou una introducció general als objectius desitjats. La segona secció s'endinsa en els escenaris climàtics, donant un context general, explicant les dades dels escenaris existents i entrant en detall sobre la metodologia de regionalització de l'escenari RCP4.5 proposat per a aquest projecte. La tercera secció defineix els escenaris socioeconòmics elaborats ad hoc per als objetius del projecte. Hem desenvolupat tres escenaris de canvis d'usos del sòl a les capçaleres (escenari d'aforestació, d'incendis i de getió forestal) i dos escenaris d'ús de l'aigua per als cursos mig i baix de les conques (escenari d'ús racional dels recursos hídrics i d'augment de la demanda d'aigua). La quarta secció presenta la modelació hidrològica necessària per avaluar els impactes dels escenaris en el cicle de l'aigua. Hem calibrat i validat dos models hidrològics (RHESSys i SWAT) i, a continuació, hem introduït el clima i els escenaris socioeconòmics en els models per avaluar els impactes futurs. La cinquena secció mostra la metodologia del modelatge de l'agricultura. Aquest projecte avalua la idoneïtat agrícola utilitzant les necessitats de reg netes (RIN) dels principals cultius i un conjunt de paràmetres agroclimàtiques capaços d'indicar les conseqüències del canvi climàtic per a la producció agrícola i el cicle de creixement. Finalment, la sisena secció aprofundeix en l'anàlisi dels impactes del canvi climàtic en els boscos. Hem aplicat un model basat en el procés de creixement dels boscos (GOTILWA +) i un índex de risc d'incendis forestals (Codi de Sequera de l'Índex Metereològic d'Incendis Forestals Canadenc) per aquesta anàlisi.

Aquest document explica les metodologies seguides al projecte LIFE MEDACC i les dades d'entrada utilitzades en els models del projecte. Els resultats, l'anàlisi dels resultats i conclusions de l'aplicació d'aquestes metodologies es poden consultar en el Deliverable 14. Impactes del canvi climàtic i global en els sistemes ecològics, hidrològics i l'agrícoles a les conques de estudi del projecte LIFE MEDACC.

Document disponible únicament en anglès.